Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Vedtekter

Publisert 31-10-2016

Vedtatt i ordinært sameiermøte 15.03.2006, endret i ordinært sameiermøte 10.03.2010 og i ordinært sameiermøte 21.03.2012
 
- §1 - Sameiets navn er Sameiet Konnerudgata 10 og omfatter eiendommen med gnr. 110, bnr. 230 i Drammen Kommune. Sameiets formål er å administrere og sikre seksjonseiernes fellesinteresser gjennom de vedtekter som er nedtegnet. Eiendommen er delt i 117 eierseksjoner, herav 111 boligseksjoner og 6 forretningsseksjoner. Tomten og de deler av bebyggelsen som ikke inngår i eierseksjonene er fellesarealer.
 
- §2 - Sameiebrøken defineres som eierseksjonens brutto areal i forhold til samlet brutto areal av samtlige eierseksjoner.
 
- §3 - Retten til eksklusiv bruk av en seksjon er knyttet til eierskapet av  seksjon. Bruksretten kan ikke skilles fra eierskapet. Hver seksjonseier har rett til å selge, leie ut og pantsette sin seksjon, men må følge bestemmelsene i norsk lov og i disse vedtektene. Salg av en seksjon skal meldes til Styret i Sameiet. Øvrige seksjonseiere har ikke forkjøpsrett.
 
Utleie av en seksjon skal meldes til Styret i Sameiet. Seksjonseier plikter å gjøre leietaker kjent med vedtektene og husordensreglene i Sameiet. Leietaker skal undertegne på at disse er forelagt og gjennomlest. Ved brudd på bestemmelsene i vedtektene eller husordensreglene, kan Sameiet kreve at leieforholdet opphører. Det er ikke tillatt å montere parabolantenner på balkongene, fasaden eller øvrig fellesareal.
 
Overtredelse vil kunne medføre salgspålegg, jfr. eier-seksjonslovens § 26. Styret kan etter søknad gi dispensasjon for montering på fellesareal/anlegg.
 
- §4 - Sameiets fellesutgifter, herunder fyring,  fordeles på seksjonene i.h.t. sameie-brøken. Det er ikke tillatt å frakoble seg fyringsanlegget. Kostnader til heis fordeles på  seksjonene i oppganger med heis etter deres forholdsmessige andel av sameiebrøken. Eierne av boligseksjonene har ikke anledning til å motsette seg at eiere av seksjonen for næring, nytter sin seksjon etter forretningsmessige prinsipper, herunder endrer bruksmåte, foretar underseksjonering, bygningsmessige endringer og utplasserer reklamemedia og markedsføringsutstyr.
 
Nærings- seksjonene skal ikke benyttes på en måte som medfører åpenbar sjenanse for boligseksjonene. Eierne av næringsseksjonene og deres leverandører skal ha rett til adkomst til bakgården for varelevering.
 
- §5 - Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for sameiets forpliktelser i henhold til sameiebrøken. Overfor tredjepart er seksjonseierne protarisk ansvarlige i.h.t. sameiebrøken, jfr. Eierseksjonsloven.
 
- §6 - De andre sameierne har legalpanterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Slikt pantekrav kan ikke overstige et beløp som for hver seksjon svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført, jfr eierseksjonsloven § 25 og pantelovens § 6-1 tredje ledd.
 
- §7 - Sameiets øverste myndighet er sameiermøtet. Det ordinære sameiermøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Tidspunkt for ordinært sameiermøte skal varsles sameierne i god tid. Innkalling skal skje skriftlig med  minst 8, men ikke mer enn 20 dagers varsel. Forslag til saker til behandling skal sendes styret senest 21 dager før sameiermøtet.
 
Følgende saker skal alltid behandles på sameiermøtet:

 • Regnskap for fjoråret
 • Budsjett for inneværende år
 • Fastsettelse av sameiekostnad for inneværende år
 • Valg av styre
 • Behandling av øvrige saker Styret skal føre protokoll under sameiermøtet. Protokollen skal undertegnes av to av seksjonseierne som er tilstede på sameiermøtet.
 
- §8 - Ekstraordinært sameiermøte avholdes dersom styret eller minst 12 seksjonseiere fremsetter skriftlig ønske om dette med angivelse av saker de ønsker behandlet. Innkalling skal skje skriftlig med minst 8 dagers varsel. I saker som berører en seksjonseier særskilt i hht. § 11 kan denne kreve ekstraordinært seksjonseiermøte alene.
 
- §9 - Saker på sameiermøtet, og eventuelle ekstraordinære sameiereiermøter, avgjøres ved simpelt flertall, dvs. mer enn halvparten av seksjonseierne som er møtt frem. Hver seksjon har en stemme. Dersom det er like mange stemmer for som imot, avgjør styrets anbefaling. Dersom en seksjonseier ikke kan møte, kan en annen person representere seksjonseier med skriftlig og datert fullmakt.
 
Følgende saker krever 2/3 flertall blant de fremmøtte seksjonseierne:
 1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
 2. omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,
 3. salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,
 4. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
 5. samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt,
 6. samtykke til reseksjonering som nevnt i § 12 annet ledd annet punktum,
 7. tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige felleskostnadene.
 
- §10 - Styret i sameiet skal bestå av 3-5 medlemmer. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet. Styret skal forvalte seksjonseiernes interesser i samsvar med norsk lov, gjeldende vedtekter og beslutninger fattet på sameiermøtet. Daglig drift av sameiet utføres av styret, eller av en forretningsfører engasjert av styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede. Sameiet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
 
- §11 - Det påhviler den enkelte sameier å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av bruksenheten og andre arealer som sameieren har enerett til å bruke. Unntatt er alt vedlikehold av balkong og plattinger som er sameiets ansvar. Sameieren har også vedlikeholdsansvaret for vann- og avløpsledninger fra forgreningspunktet på stamledningsnettet inne i bruksenheten, fyringsanlegg fra forgreiningspunktet på stamledningsnettet inne i bruksenheten og for sikringsskapet og elektriske ledninger og opplegg i bruksenheten. Sluk på baderom og avløpsrør fra dette sluk til stamledningsnettet er sameiets ansvar.
 
Sameieren har plikt til å gjennomføre forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår skade på fellesarealene eller andre bruksenheter, eller ulemper for andre sameiere.  Dersom en seksjonseier unnlater å utføre vedlikehold på sin seksjon, og dette kan medføre skade eller ulempe for andre seksjonseiere eller for sameiets fellesarealer, kan styret gi påbud om utbedring for seksjonseiers regning. Styret må gi seksjonseier 2 ukers skriftlig varsel før slike arbeider igangsettes. Den berørte seksjonseier kan kreve at det avholdes ekstraordinært sameiermøte for å diskutere saken. I tilfeller der følgeskader kan utvikles raskt, f.eks. vannlekkasjer, har styret myndighet til å sette i gang nødvendige tiltak umiddelbart, herunder ta seg inn i seksjonen om nødvendig. Skader som har sin årsak inne i den enkelte seksjon, og som skyldes uaktsomhet fra seksjonseiers side, enten det gjelder skade grunnet vann, fyringsanlegg, elektrisitet, elektrisk utstyr eller annet og eventuelle følgeskader, blir å dekke av seksjonseier. Hvis slik uaktsom skade dekkes over sameiets bygningsforsikring, blir egenandelen å dekke av seksjonseieren. Dette gjelder også naboers egenandel på egen innboforsikring som følge av skaden.
 
Endringsarbeider i den enkelte seksjon som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven skal godkjennes av styret før byggemelding sendes. Dersom omsøkte arbeider er av vesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal saken forelegges for sameiermøtet for avgjørelse. Andre byggearbeider/ utskiftinger skal varsles styret.
 
- §12 - Sameiet er ansvarlig for det ytre vedlikehold av bygningsmassen og vedlike-hold av fellesarealer- og anlegg. Sameiermøtet kan vedta at det innkreves et månedlig beløp fra den enkelte seksjonseier til dekning av fremtidige vedlikeholdskostnader som tillegges sameiets vedlikeholdsfond.
 
- §13 - Vedtektene med senere eventuelle endringer er bindende for senere eiere. Forøvrig gjelder lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr.31.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Kontaktinfo vaktmester
32 73 12 04