Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Ordensregler

Publisert 29-10-2014

Vedtatt i ordinært sameiermøte 21.03.2012, endret i ordinært årsmøte 10.03.2021
 

 1. Det skal være ro i leiligheter, oppganger og fellesarealer samt bakgården i tidsrommet kl. 23 - 07 på hverdager. På helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred, iht. lov om helligdager og helligdagsfred av 24. februar 1995.
   

 2. Alle beboere har plikt til å opptre på en måte som skaper minst mulig ulempe for øvrige beboere. Dette punkt gjelder i tillegg til alminnelig adferd også oppussing og innvendig vedlikehold av leiligheter som medfører støy, støv, lukt eller andre forhold som kan føre til unødig belastning på øvrige beboere. Omfattende vedlikehold eller oppussing skal meldes til forretningsfører før arbeidet starter.
   

 3. Ytterdøren til hver oppgang og til kjellerne skal være lukket og låst til enhver tid. Ukjente personer eller personer som ikke kan identifisere seg skal ikke slippes inn.
   

 4. Barn får ikke leke i kjellere og oppganger eller på loftet. Ballspill og andre aktiviteter i bakgården er tillatt under oppsyn, og såfremt det ikke er til hinder eller ulempe for øvrige beboere.
   

 5. All parkering i bakgården er forbudt. Kun kortest mulig opphold for av- og pålessing er tillatt. Styret kan utstede midlertidige parkeringsbevis i særskilte tilfeller. Feilparkerte biler taues bort for eiers regning uten varsel.
   

 6. Sykler skal plasseres i sykkelstativ eller i egen bod. Det er ikke tillatt å plassere sykler andre steder i bakgården eller i oppganger og kjellere. 
   

 7. Lufting og risting av tøy og tepper fra balkonger eller vinduer er ikke tillatt. Bankestativ er montert i bakgården.
   

 8. Beboere må sørge for å holde balkongene fri for snø og is, og påse at vann renner ned i sluk. Grilling på balkongene er ikke tillatt. Eventuelle blomsterkasser må monteres på innsiden av rekkverket.
   

 9. Egne parabolantenner får ikke monteres på balkongene, husveggen eller plasseres på utvendig fellesareal.
   

 10. All søppel skal kildesorteres i henhold til retningslinjer fra RFD og kastes i rett beholder i bakgården. Spesialavfall (elektrisk, kjemikalier etc.), avfall fra oppussing og større gjenstander (møbler, etc.) må beboer selv sørge for å få levert på Lindum eller annet godkjent mottak. Avfall skal under ingen omstendighet hensettes i bakgården, i kjellere, i oppganger eller på loft. Overtredelse av disse regler vil medføre gebyr fra sameiet til inndekning av sameiets kostnader til bortkjøring m.v.
   

 11. Husdyr er som hovedregel ikke tillatt. Det er ikke tillatt å mate fugler fra balkongene eller på fellesarealer.
   

 12. Seksjonseier plikter å melde fra om antall beboere/leietagere i leiligheten til forretningsfører. Dører, ringeklokker og postkasser skal være merket med navn.
   

 13. Salg eller utleie av en seksjon skal meldes til forretningsfører.
   

 14. Seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold og innhold i boder på loft og kjeller. Ved salg og utleie er det seksjonseiers plikt å sørge for rydding av bodene.
   

 15. Enhver gjenstand som hensettes på sameiets fellesareal (bakgård, kjeller, oppgang, loft) vil bli fjernet for eiers regning uten varsel. 
   

 16. Vaskerom kan benyttes innenfor tidsrammene under punkt 1. Vasket og tørket tøy skal tas ut av maskinene med en gang det er ferdig. Dersom tøyet ikke er tatt ut innen 15min etter at maskinen er stoppet, kan andre fritt fjerne tøyet og legge det på bordet. Vaske- og tørkerom er kun til bruk for boligseksjonene.
   

 17. Røyking er ikke tillatt inne i Sameiets fellesarealer (kjellere, oppganger og loft). Ved røyking i bakgården skal aske og sneiper slukkes og kastes i søppelbeholderne, ikke på bakken. 
   

 18. Det er ikke tillatt å benytte bilhorn i bakgården.
   

 19. Parkeringsplassene i bakgården er for utleie og reservert for de som leier plassen. Biler parkert uten tillatelse vil bli tauet bort for eiers regning uten varsel. Parkering skal skje innenfor oppmerking og med tilstrekkelig klaring for inn- og utstigning til bilen ved siden av.


Eventuelle brudd på disse ordensreglene må meldes skriftlig til forretningsfører eller styret. Muntlige henvendelser og klager kan ikke tas til følge.

 

Enforced in owners meeting 2012.03.21, revised in owners meeting 2021.03.10

 

 1. It must remain quiet in all apartments, hallways, common areas and in the backyard between 23.00 – 07.00 on weeknights. On Sundays and public holidays it must remain quiet the whole day, on special holidays like Easter, Whitsun and Christmas Eve after 16.00 according to Norwegian holiday law of February 24th 1995.
   
 2. All residents are obliged to act in a manner causing as little inconvenience as possible for other residents. In addition to normal conduct, this includes renovation and redecoration inside apartments, which may cause noise, dust, smell or other conditions, which may cause inconvenience for other residents. The business manager must be notified before any major maintenance or renovation commences.
   
 3. The door to every hallway and basement must remain closed and locked at all times. People not recognized as residents or strangers who cannot identify themselves must not be let into the building.
   
 4. Children may not play in basements, hallways or in the attic. Ball games and other activities is allowed in the backyard under supervision of an adult, as long as it does not cause any nuisance for other residents.
   
 5. All parking in the backyard is prohibited. Only short stops for loading or unloading are allowed. The board has the authority to issue temporary parking permits if needed on special occasions. Cars parked without permit will be fined, and if necessary towed without notification and at the owners´ expense.
   
 6. Bicycles must be parked in the bike racks provided in the backyard, or in the residents own storage booths. It is not allowed to store bikes in other places in the backyard, in the hallways or in the basements or attics.
   
 7. It is not allowed to air out, or shake bed linen or rugs from the balconies. You may use the rack in the backyard for this.
   
 8. Residents must ensure that balconies are free from snow and ice and ensure that water flows into the balcony drains. Barbequing on the balconies is not allowed. Flower boxes must be hung on the inside of the railing.
   
 9. Private satellite dishes must not be fitted to balconies, walls or any other place in common areas.
   
 10. All waste must be sorted according to directives from RfD and put into the appropriate waste containers in the backyard. Special waste (electrical, chemical, etc.), waste from renovation, furniture and other larger objects, the resident must bring to Lindum or other certified receiver. No waste is under any circumstances to be left in the backyard, in the basement, in hallways or in the attic. Breach of these rules will result in a fine from sameiet to cover costs incurred for discarding the waste.
   
 11. Pets are generally not allowed. It is not allowed to feed birds from the balcony or common areas.
   
 12. The section owner is obligated to report the number of residents/tenants to the business manager. Doors, doorbells and mailboxes must be marked with the name of the residents/tenants.
   
 13. Sale or lease of an apartment must be notified to the business manager.
   
 14. Section owner is responsible for maintenance of and the content in the storage booths both in the attic and in the basement. On sale or lease, the section owner is responsible for cleaning out the storage booths.
   
 15. Any item left in the common area (backyard, basements, hallways or attic) will be removed without notification, at the expense of the owner.
   
 16. The laundry room may be used within the hours mentioned in § 1. Washed or dried laundry must be removed from the machine as soon as the program has finished. If the laundry is not removed within 15 minutes after the machine stops, other residents have the right to remove the laundry and place it on the table. The laundry room is only available to residents.
   
 17. Smoking is prohibited in common areas (basements, hallways, and attics). If smoking outside, cigarette butts must be properly extinguished and discarded in the waste containers, not on the ground.
   
 18. It is not allowed to use a car horn in the backyard.
   
 19. The parking spaces in the backyard are available for rent, and are reserved for those who lease them. Cars parked without permission will be towed without notification at the expense of the owner. Cars must be parked well within the marked lines, leaving sufficient space for the car on either side to enter and exit.

 

 

Any violation to these rules must be reported in writing to the business manager or the board. Oral complaints will not be taken into account.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Kontaktinfo vaktmester
32 73 12 04