Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Avfallshåndtering / handling waste

Publisert 20-06-2019

Viktig informasjon om avfallshåndtering fra
Sameiet Konnerudgata 10

 

Sameiets Ordensregler §10 lyder som følger:

All søppel skal kildesorteres og kastes i beholdere i bakgården. Spesialavfall, avfall fra oppussing og større gjenstander (møbler, etc.) må beboer selv sørge for å få kjørt bort. Avfall skal under ingen omstendighet hensettes i bakgården, i kjellere, i oppganger eller på loft.
 

Det er RfD som sørger for renovasjon for Sameiet. Den enkelte beboer er pålagt å kildesortere sitt avfall og kaste dette i riktig container. Avfall som ikke skal kastes i containere plassert i Sameiet må beboer selv sørge for å få levert til godkjent mottak. Se sorteringsguide https://www.rfd.no/s01·teringsguide
 

Beboere som ikke selv har mulighet til å få fraktet avfallet sitt til rett mottak kan kontakte vaktmester for assistanse. Vaktmester vil fakturere beboer for medgått tid, utgifter til kjøring og eventuelle gebyrer. Bygårdsvaktmesteren kan nås på: +47 40 87 80 67
 

Beboere er pliktig til å følge sameiets regler når det gjelder avfallshåndtering. Ved brudd på reglene kan sameiet gi beboere et straffegebyr på inntil 2000 norske kroner.
 

Ved å ha sendt ut denne utsendelsen forventer sameiet at beboere:

 

• Sorterer sitt avfall i.h.t. RfD's retningslinjer

• Kaster sitt avfall i riktig container

• Aldri overfyller en container, men sørger for at lokket går helt igjen

• Aldri hensetter noen form for avfall noe sted inne i bygningen eller i bakgården

 

PS: Vi forventer at seksjonseiere som leier ut sin enhet videreformidler denne informasjonen til sine leietakere.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Important information on handling waste at
Sameiet Konnerudgata 10

 

Our House Rules §10 are as followed:

All waste must be sorted into the appropriate waste containers in the backyard. Special waste, waste from renovation, furniture and other/larger objects, must be discarded by the resident. No waste is under any circumstances to be left in the backyard, basement, hallways or attic.
 

RfD manages garbage disposal on behalf of Sameiet. Each resident is obliged to sort his or her waste and discard it into the correct container. Waste which can't be discarded into containers located on Sameiets premises must be delivered to approved waste handling facilities by the resident. See guide for waste sorting here: https://www.rfd.no/sorteringsguide
 

Residents who do not have the possibility to deliver their own waste to the correct facility may contact the janitor for assistance. The janitor will invoice the resident for labour, freight costs and taxes, if applicable. You can reach the janitor on +47 40 87 80 67
 

Residents are obliged to follow Sameiets rules on handling of waste. If you breach our rules, Sameiet have the right to give residents a penalty fee of up to 2000 NOK.

By sending out this information, Sameiet, expects residents to:

 

• Sort their waste according to the RfD's guidelines

• Discard their waste into correct container

• Never overfill a container but ensure the lid is always closed

• Never place any form of waste anywhere inside the building or in­ the backyard

 

PS: We expect that owners that are renting out their section, forward this information to their tenants.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Kontaktinfo vaktmester
32 73 12 04